مطبوعات گلستان,مدیرمسول گلستان نو - بانک سخنان بزرگان.پندهای گلستان نو.سخن بزرگان دربار ه حترام پدرومادران .جایگاه والدین درنگاه بزرگان
پذیرش خبرنگاردانشگاه،مدرسه ومحله و..واگذاری ستون رایگان به فعالان اجتماعی،سیاسی ،انجمن و.09111772048

 

 

 

تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كنيد.(( مثل چيني))


هر جواني بايد انتقادپذيري را بياموزد؛ چرا كه ممكن است روزي در آينده پدر يا مادر شود.((؟))


مردي را در نظر بگيريد كه در غربت و دور از خويشاوندان و خانواده خود زندگي مي كند. چنين مردي به طور حتم نياز به نوعي دلبستگي دارد تا جاي علاقه پدر و برادرش را بگيرد. اينجاست كه عشق مي آيد و اين گونه مزايا را به او تقديم مي كند.((ناپلئون بناپارت))


مي روند در قبرستان و فرياد مي زنند كه تمام اينها نوكران پدر من بوده اند؛ كيست كه بلند شود و تكذيب كند.((مثل تازي))


آينده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به ميانجيگري زن گرفتار شود، تنها اوست كه مي تواند آن را نجات دهد.((ابوفور)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد

يك مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد.((ژرژ هربرت))


عشق پدر امنيت، ملاطفت، نازكي، نرمي، شادي و رغبت است كه بدو، خيرات عزت و همه بديها ذلت و زوال يافته اند.((افلاطون))


اي مهر مادري كه مقدس ترين محبتها هستي، زبان زميني ما ناتوان از وصف عظمت آسماني تو است.((وباهاروف))


هيچ گلي عطر، رنگ و زيبايي مادر را ندارد.((ارنست همينگوي))


فرزند نانجيب، آتش عمر پدر است.((اُرد بزرگ))


سرپرستاني كه از ارزش سربازي مي كاهند و پدر و مادراني كه مانع ميهن داري فرزندان خويش مي شوند، به كشورشان پشت كرده اند.((اُرد بزرگ))


درسهايي كه بر زانوي مادر آموخته شده و آموزش هايي كه پدر داده، همراه با داستانهاي شيريني كه در كنار بخاري به گوش رسيده، يادگارهاي شيريني است كه هرگز به طور كامل از ياد نمي رود.((لامنه))


نبوغ، خود به تنهايي به همان اندازه قادر است انديشه هاي ناب توليد كند كه يك زن به تنهايي مي تواند طفلي به دنيا آورد. شرايط بيروني بايد نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را براي فرزندش ايفا كنند.((آرتور شوپنهاور))


پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد مي سازند نه روحت را.((اشو))


دوست، پيوندي است پدر و پسر را؛ او مهمترين نقطه ي عطف آنها است.((فرانتس كافكا))


هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد.((اونوره دو بالزاك)) از زمان كودكي، پدر و آموزگار مدرسه براي ما تكرار مي كنند كه خيانت، نفرت انگيزترين چيزي است كه مي توان تصور كرد. اما خيانت كردن چيست؟ خيانت، از صف خارج شدن و به سوي نامعلوم رفتن است.((ميلان كوندرا))


در زمان خريد پارچه حاشيه ي آن را خوب نگاه كن و در زمان ازدواج درباره ي مادر عروس تحقيق كن.((مثل آذربايجاني))


برگزيدن پدر و مادر، دست خود انسان نيست، اما برگزيدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.((پرل پاك))


مادر، جلوه حق است، رضايت خدا است؛ بايد خدا را خشنود نگاه داشت.((آناتول فرانس))


عشق منطقي؛ اين ويژه ي كساني است كه نگران اين مسئله هستند كه آيا طرف مقابل شان در آينده پدر يا مادر خوبي براي فرزندانشان خواهد شد؟ عشقي كه مبتني بر منافع و دورنماي مشترك است؛ پايبند به اصول منطق و خردگرايي و همبستگي براي اهداف و منافع مشترك.((پراگما))


آينده ي كودكان بسته به تربيت پدر و مادر است.((ويكتور هوگو))


صالح ترين فرزندان آنهايي هستند كه با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.((ويكتور هوگو))


اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد، روح انسان پرورش نمي يابد.((پلوتارخ))


مرد دانشمندي مانند ابن سينا در هيچ دانشگاهي درس نخوانده بود؛ پيش پدر و چند آموزگار گمنام تحصيل كرده بود، اما با ذوق و شوق و همتي كه داشت در هجده سالگي همه دانشهاي روزگارش را نيك مي دانست.((از كتاب معجزه ايراني بودن))


نه تنها كسب دانش، بلكه «تكرار» نيز مادر يادگيري و تربيت است.((ژان پل))


زياد خوردن پدر ِدردها و كم خوردن پدر ِدرمانها است.((؟))


سياست، پدر و مادر ندارد.((مثل فارسي))


مادر، يگانه موجودي است كه حقيقت عشق پاك را مي شناسد.((اونوره دو بالزاك))


هنر بهتر از ملك و مال پدر.((مثل فارسي))


انسان از مادر، آزاد آفريده شده است.((ژان ژاك روسو))


مادر، فردي نيست كه به او تكيه كنيم، بلكه كسي است كه ما را از تكيه كردن به ديگران بي نياز مي سازد.((دوروتي كانفيلد فيشر))


آشپزي در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نيست. پدر بزرگ هاي ما در مورد اين كار نظر ديگري داشتند، از نظر آنها اين كار، يك فرصت بود.((بيل گيتس))


اگر در كارتان موفق نيستيد، پدر و مادر خود را سرزنش نكنيد، از ناليدن دست بكشيد و از خطاهاي خود درس بگيريد.((بيل گيتس))


پيش از آنكه شما متولد بشويد، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوري بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما مي رسد، موجب آزردگي خاطر نبودند.((بيل گيتس))


فكر مي كنم بهترين كاري كه در تمام دوران حياتمان انجام مي دهيم، در چهار ديواري منزل مان صورت مي گيرد. پس همه ي پدرها و مادرها، در هر شرايطي كه باشند مي توانند روحيه ي خدمت را در روح فرزندانشان حك كنند تا فرزندان آنها با اين باور رشد كنند كه مي توانند در دنيا دگرگوني به وجود آورند.((استفان كاوي))


تار و پود روح مادر را از مهرباني بافته اند.((رالف والدو امرسون))


تنها مادر و پدر خواسته هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند.((اُرد بزرگ))


بسياري از استعدادهاي بشري در نتيجه بيخبري و ناداني پدر و مادر از ميان مي رود. بسا كودكاني كه ممكن بود اگر ايشان را آزاد بگذارند و دنبال فني بفرستند، مردان بزرگي در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأي و يك نوع خودخواهي كه در مربيان و راهنماي ايشان بوده، آنها را بر رشته اي راهنمائي كرده است كه با كمال بي ميلي و اكراه آن را پذيرفته اند.((سعيد نفيسي))


با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داري.((سقراط))


كمال زن در مادر بودن است. زني كه مادر نباشد موجود ناقصي است.((اونوره دو بالزاك))


واي بر پدري كه فرزند را نتيجه سوء عمل خود ببيند.((حجازي))


پول، مادر صلح و پدر جنگ است.((؟))


من نمي دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به اين نكته بيشتر اهميت مي دهم كه بدانم نواده او چه كسي خواهد شد.((آبراهام لينكلن))


اگر نسل جوان نمي داند كه به كجا مي رود، بدين معناست كه با پدران خود فرقي نكرده است.((؟))


جز مرگ را هيچ كسي از مادر نزاد.((فردوسي))


ميهماني هاي فراوان از ارزش آدمي مي كاهد، مگر ديدار پدر و مادر.((اُرد بزرگ))


اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است.((آرتور شوپنهاور))


پدر و مادر، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند.((اُرد بزرگ))


از سفر كرده، ارزش سرزمين مادري را بپرس.((ارد بزرگ))

استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان.((عنصرالمعالي))


دست استاد خويش را ببوس، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد.((اُرد بزرگ))


برخي از پدر و مادرها همه چيزشان را صرف فرزندانشان مي كنند، به جز وقت خود.((موريس سايتر))


نيكوكاري در مرحله شروع تا اندازه اي زحمت دارد و هر اندازه قدم بيشتري در اين راه برداريم، توانايي ما زيادتر خواهد شد. گويي كارهاي خوب، مادراني هستند كه به مرور زمان فرزندان زيادي از آنها متولد مي شوند.((لرد آويبوري))


پدران و مادران، دور اول زندگي فرزندشان را صرف آموزش راه رفتن و صحبت كردن آنها مي كنند و بقيه دوران كودكي، كارشان اين است كه آنها را بنشانند و ساكتشان كنند.((رابريت تانر))


خطاهاي كودكان به گردن والدين است.((مثل آفريقايي))


از قمار دوري كن؛ زيرا قمار بازي كار شيطان، كودك حرص و آز، برادر بي عدالتي و بالاخره پدر فرومايگي است.((جورج واشنگتن))


تكرار، مادر مهارت است.((آنتوني رابينز))


شما وظيفه داريد در برابر پدر و مادر خود، با ادب، سنجيده، شكيبا و داراي روحيه ي همكاري باشيد.((ريچارد تمپلر))


مادر، تابلوي آفريدگار است.((پابلو پيكاسو))


پدر و مادر زندگي مي كنند تا به كودكان بياموزند، همچنين بايد آنچه را كودك به آنها مي آموزد، فرا بگيرند. كودك مي‌تواند مطالب [ =جستارهاي ] زيادي به آنها بياموزد.((آرنلد بنت))


راهي براي مادر بي كم و كاست بودن نيست، ولي ميليونها راه براي مادر خوب بودن وجود دارد.((جيل چرچيل))


پدر و مادر، بيشتر، آنچنان سرگرم پرورش فيزيكي كودكان هستند كه شكوه پدر يا مادر بودن را از دست مي‌دهند. درست همان گونه كه شكوه درختان با جمع كردن برگها از زير آنها از بين مي رود.((مارسلين كاكس))


آسمان، پدر و مادر طبيعت است و انسان، فرزند آن دو.((ارسكين كالدول))


آسمان، مادر مهرباني است كه اگر نبود، زمين از تشنگي و خشكي مي‌مرد.((چارلز رابرت داروين))


در قبال پدر و مادر خود، كمي احترام و بخشندگي داشته باشيد.((ريچارد تمپلر))


پدر و مادر هرگز نبايد فرزندان خود را به داشتن پيشه اي وادار كنند.((فلورانس اسكاول شين))


انسان مي تواند همسرش را انكار كند، اما پدر و مادرش را نه.((فرناندو پسوا))


هيچ دلبستگي اي نيست كه روزي به نفرت مبدل نشود؛ حتي مهر مادري.((گوته))


مادر، شاهكار طبيعت است.((گوته))


آنچه فرزند درباره ي پدر مي انديشد مهم نيست؛ چگونه پدر بودن مهم است.((گوته))


نويسندگي، نخ ارتباط ميان پدر و فرزند است.((كريستين بوبن))


نخستين بخشش خدا به انسان، زندگي ا‌ست. دومين، عشق مادري و سومين، فهم و شناخت است.((مارك پيرسي))


قدرت نفوذ هيچ‌كس بر ما به اندازه‌ي مادر نيست.((سارا ژوزفا هال))


براي مادري كه تنها فرزندش در كنارش نيست، دنيا با اشخاص مهربانش، ويرانه و بياباني بيش نيست.((اليزابت گاسكل))


هنگامي كه مادر مي‌شويد، حتي در دنياي گمان‌تان هم تنها نيستيد. با فرزندانتان و همه ي كساني كه در زندگي شما نقش دارند، ارتباط داريد. مادرها هميشه بايد دوبار بينديشند؛ يك‌بار براي خودشان و يك بار براي فرزندشان.((سوفيا لورن))


مادر، واسطه‌اي‌ است كه از راه آن، كودك نورسيده وجود خود را به صورت يك انسان اجتماعي ديگرگون مي‌كند.((بيتا رانك))


هر مادري مي‌تواند به راحتي از پس كار چند كارمند مسئول كنترل ترافيك هوايي برآيد.((ليزا آلتر))


اگر مادري، گونه اي پيشه باشد كه براي جامعه داراي ارزش بسيار است، پس بايد اين نكته را بپذيريم كه مي‌بايست حق و حقوق مادران مورد توجه قرار گيرد.((باربارا آن ميكولسكي))


بنا نيست فرزندان ما هميشه از آن ما باشند. آنها در آينده، شوهران و همسران اشخاص ديگر و پدر و مادر نوه‌هايمان خواهند بود.((مري. س. كالدرون))


مادر، گرانبهاترين دارايي يك ملت است و به اندازه اي ارزش دارد كه مي‌توان گفت، جامعه زماني به اوج مي‌رسد كه بتواند از كار و كردارهاي مادر پشتيباني كند.((الن كي))


بهترين راهي كه يك پدر يا مادر مي‌تواند توجه فرزندش را جلب كند، اين است كه با آرامش به گفته هايش گوش دهد.((لين اولين هاوس))


نخستين پيشه ي من اين است كه مادر خوبي باشم.((في داناوي))


بيشتر مادرها به‌ گونه ي غريزي، فيلسوف هستند.((هريت بيچراستو))


نقطه‌ي عطف، جايي است كه ديگر از حالت مادر و دختر، خارج و به افرادي بالغ و دوست يكديگر تبديل مي‌شويد.((ژامه لي كوريش))


من يك مادر عادي نبودم. البته هيچ‌گاه با فرستادن بچه‌هايم به مدارس شبانه‌روزي، آنها را از سر‌ِ خودم باز نكردم يا براي نمونه، هيچ‌گاه برايشان شيريني نپختم. البته شيريني را مي‌شود خريد، ولي عشق را هرگز.((راكوئل ولش))


قلب مادر به اندازه‌اي گسترده است كه هميشه مي‌توانيد بخشش و گذشت را در آن بيابيد.((اونوره دو بالزاك))


جواني، زماني است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چيزي گناهكار مي‌دانيد و پختگي، زماني است كه مي‌آموزيد همه‌ي گناه‌ها به گردن بي‌تجربگي نسل جوانتر است.((جرج برنارد شاو))


بهترين تركيبي كه هر پدر و مادري مي‌توانند داشته باشند، پدري است كه در پشت چهره‌ي قاطع خود، مهربان باشد و مادري كه در پشت چهره‌ي مهربانش، قاطع باشد.((دبورا استنتن))


پدر و مادر نمي‌توانند از فرزندان خود چيزي بسازند و اين بچه‌ها هستند كه خويشتن را مي‌سازند.((آبراهام مازلو))


پدر و مادري كه خود درباره‌ي ارزش‌ها سردرگم هستند، بيشتر، از فرزندان خود مي‌ترسند و هرگز نه آنها را تنبيه مي‌كنند و نه از انجام كارهاي نادرست بازمي‌دارند.((آبراهام مازلو))


پدر و مادر، زماني در برابر فرزندان خود ناتوان هستند كه به گفته‌ها و رفتارشان باور ندارند و زماني، استوار و نيرومند و رُك برخورد مي‌كنند كه به خود باور دارند.((آبراهام مازلو))


بسياري از ما در بيشتر زمان‌ها، خودمان گوش فرا نمي‌دهيم، بلكه به بانگ درون‌فكن مادر يا پدر يا بانگ نهاد و بانگ افرادي كه توانمندند و به بانگ سنت‌ها گوش فرا مي‌دهيم.((آبراهام مازلو))


اگر بچه‌اي با تاييد و ستاياگر پدران و مادران مي‌فهميدند كه از پس هر دوره‌ي تلخي، دوره‌‌اي شيرين در راه است، شايد ازدواج‌ها پابرجاتر مي‌بود.((آل پاچينو))


خرده‌گيري فرزندانتان، به اين چَم نيست كه شما پدر و مادر بدي هستيد؛ بلكه به اين چَم است كه شما پدر و مادر آنها هستيد؛ به همين آسودگي!((ران كافمن))


مادر، آنچه را فرزندش به زبان نمي‌آورد، مي‌فهمد.((مثل كليمي))


پدر و مادر ناخواسته فرزند خويش را شبيه خود مي كنند و نام "تربيت" را بر آن مي گذارند.((نيچه))


هيچ مادري هرگز در ژرفاي دل خويش ترديد نمي كند كه با كودك خود صاحب كسي شده است و هيچ پدري نيست كه از حق خويش بگذرد و فرزند را تسليم ارزش گذاري و مفاهيم خويش نكند.((نيچه))


پدر و پسر بيش از مادر و دختر، نسبت به يكديگر ملاحظه كارند.((نيچه))


آسودگي، مادر هر روانشناسي است؛ آنگاه آيا هر روانشناسي تباهي است؟((نيچه))


بيشتر بزهكاران چنان به سراغ كيفرهايشان مي روند كه مادران به سراغ كودكانشان. صدها بار بزه كرده اند، بي آنكه عواقب ناگوار آن را احساس كنند. به ناگهان كشفي روي مي دهد و پشت سرِ آن كيفر از راه مي رسد.((نيچه))


ضعيف ترين وجه هر كتاب كلاسيك در اين است كه به گونه اي ژرف به زبان مادري نويسنده اش نوشنه شده است.((نيچه))


خانه، بدلي براي بطن مادر؛ مسكني كه زماني براي انسان امن ترين و آسايش بخش ترين مكان بوده است و براي هميشه آرزوي آن را دارد.((زيگموند فرويد))

بدبختانه، شكست هيچ‌گاه بانگ برنمي‌آورد و هشدارهايش را همانند پدر و مادر، فرياد نمي‌زند.((جيم رآن))


راه درست براي بچه‌ها، هرگز همان راه پدر و مادر نيست، هرگز.((كريستين بوبن))


تكرار و تمرين، مادر مهارت است.((جيم رآن))


چه دارنده‌ي شركت، مدير، آموزگار، پدر، مربي يا فقط يك دوست باشيد، اگر بخواهيد در قبال مردم ديگر كامروا شويد، بايد در هنر سپاسگزاري مهارت پيدا كنيد.((جك كانفيلد))


اگر ساعت‌هاي بسيار كار كنيد، ولي پدري خشن باشيد، يعني هيچ كاري نكرده‌ايد.((پرمودا باترا))


پدر و مادر، بزرگ‌ترين و باارزش‌ترين چيز در دنيا هستند.((پرمودا باترا))


براي پدران دارا و توانگر، به دست آوردن دارايي زياد، آسان‌تر از پرورش پسران خوب است.((پرمودا باترا))


سپاسگزاري، بزرگ‌ترين خوي‌‌هاست؛ پدر نيكي‌هاست؛ اين حقيقت را هرگز فراموش نكنيد.((پرمودا باترا))


هنگامي كه زنان به مرحله‌ي نهايت ادراك رسيدند، خويشاوندان پدري مانند برادران و عموها، به امر زنان شايسته‌تر از مادرند.((امام علي (ع)))


محبت پدران موجب خويشاوندي ميان فرزندان است، و خويشاوندي به محبت بيش‌تر نيازمند است تا محبت به خويشاوندي.((امام علي (ع)))


براي فرزند بر پدر حقي است و براي پدر بر فرزند، حقي. حق پدر بر فرزند اين است كه: او را در همه چيز اطاعت كند، جز در معصيتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه: نام زيبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ي او را نيكو كند و قرآن را به او تعليم دهد.((امام علي (ع)))


هر مؤمني كه بر جنازه‌اي نماز كند بهشت او را واجب گردد مگر آنكه منافق يا عاق پدر و مادر باشد.((حضرت محمد (ص)))


سه كس‌اند كه هر كه با ايشان منازعه كند ذليل و بي‌مقدار مي‌شود: پدر، و پادشاه، و قرض‌خواه.((امام جعفر صادق (ع)))


سه دعاست كه از درگاه خدا رد نمي‌شود: دعاي پدر براي فررند نيكوكار، نفرين او بر فرزندان بدكردار، و نفرين مظلوم بر ظالم و دعاي مظلوم براي كسي كه انتقام از ظالم براي او بكشد، و دعاي مؤمن براي مؤمني كه از براي دوستي اهل بيت او را به مال خود اعانت كند، و نفرين مؤمن بر كسي كه اعانت او نكند با قدرت و احتياج آن مؤمن به او.((امام جعفر صادق (ع)))


سزاوار آن است كه آدمي مصاحبان پدر خود را نگاه دارد كه نيكي او به ايشان مانند نيكي با پدر است.((امام موسي (ع)))


نافع و مبارك‌ترين شيرها براي فرزند شير مادر است.((امام علي (ع)))


حق فرزند بر پدر آن است كه او را به نام نيكو بخواند و نيكو تأديب كند و او را به كسب نيكو بدارد.((حضرت محمد (ص)))


هر كه فرزند خود را ببوسد خدا حسنه‌اي براي او بنويسد و هر كه فرزند خود را شاد كند خدا او را در قيامت شاد كند و هر كه قرآن بياموزاند به فرزند خود در قيامت پدر و مادر او را بطلبند و دو حلّه به ايشان بپوشانند كه از نور آن دو حلّه روي اهل بهشت روشن شود.((حضرت محمد (ص)))


پنج كس هستند كه نفقه دادن ايشان واجب است: فرزند و پدر و مادر و زن و بنده و فرزند شامل فرزند فرزندان هم هست. هر چند پايين روند و پدر و مادر شامل جد و جده‌ي پدري و مادري هست هر چند بالا روند.((امام جعفر صادق (ع)))


جهاد كن در راه خدا كه اگر كشته شوي نزد خدا زنده خواهي بود و روزي در بهشت خواهي يافت و اگر بميري مزدت با خداست و اگر زنده برگردي از گناهان به در مي‌آيي مانند روزي كه از مادر متولد شده‌اي.((حضرت محمد (ص)))


سه چيز است كه خدا به هيچ وجه در آن رخصتي نداده است: اول پس دادن امانت از هر كه باشد خواه نيكوكار و خواه بدكار، دوم وفا به عهد و پيمان كردن خواه با نيكوكار و خواه با بدكار، سوم نيكي با پدر و مادر خواه نيكوكار باشند و خواه بدكردار.((امام محمد باقر (ع)))


كسي كه از روي خشم و غضب به سوي پدر و مادر نظر كند در وقتي كه بر او ظلم كنند خدا هيچ نماز او را قبول نكند.((امام محمد باقر (ع)))


با پدران خود نيكي كنيد تا فرزندان شما به شما نيكي كنند و از زنان ديگر عفّت كنيد تا ديگران هم از زنان شما عفّت كنند.((امام جعفر صادق (ع)))


هر كه خواهد خدا سكرات مرگ را بر او آسان كند بايد كه با خويشان خود احسان كند و با پدر و مادر نيكي كند اگر چنين كند حق تعالي سختي‌هاي مرگ را بر او آسان كند و هرگز در زندگاني او پريشاني نرسد.((امام جعفر صادق (ع)))


هر فرزند نيكوكاري كه از روي شفقت و مهرباني به سوي پدر و مادر نظر كند هر نگاه كردني ثواب يك حج مقبول براي او نوشته شود.((حضرت محمد (ص)))


نگاه كردن بر روي عالم عبادت است و نظر كردن به سوي پدر و مادر از روي ترحم و مهرباني عبادت است.((حضرت محمد (ص)))


هر كه ماه رجب را دريابد و غسل كند در اول ماه و ميان ماه و آخر ماه از گناهان بدر آيد مثل روزي كه از مادر متولد شده است.((حضرت محمد (ص)))


قطع آشنايي از دوستان پدر خود مكن كه روشني احوالت به تاريكي مبدّل مي‌شود.((امام جعفر صادق (ع)))


نظر كردن به روي امام عادل عبادت است و نظر كردن به روي عالم عبادت است و نظر كردن به روي پدر و مادر از روي مهرباني و شفقت عبادت است و نظر كردن به روي برادري كه او را براي خدا دوست داري عبادت است.((حضرت محمد (ص)))


شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود او ذره‌اي حقيقت پيدا نمي‌شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست.((انجيل يوحنا))


حقيقتاً ‌آن چه در رحم مادر مقدّر شده است، به زودي محقق مي-شود.((حضرت محمد (ص)))


قتل نكن، زنا نكن، دزدي نكن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار، ديگران را مانند خودت دوست داشته باش.((انجيل متي))


اگر فقط آناني را كه شما را دوست دارند، محبت كنيد، چه برتري بر مردمان پست داريد، زيرا ايشان نيز چنين مي‌كنند. اگر فقط با دوستان خود دوستي كنيد، با كافران چه فرقي داريد، زيرا اينان نيز چنين مي‌كنند. پس شما كامل باشيد، همان گونه كه پدر آسماني شما كامل است.((انجيل متي))


مراقب باشيد كه اعمال نيك خود را در انظار مردم انجام ندهيد، تا شما را ببينند و تحسين كنند، زيرا در اينصورت نزد پدر آسماني‌تان اجري نخواهيد داشت.((انجيل متي))


وقتي به كسي صدقه‌اي مي‌دهي، نگذار حتي دست چپت از كاري كه دست راستت مي‌كند، آگاه شود، تا نيكويي تو در نهان باشد. آنگاه پدر آسماني كه امور نهان را مي‌بيند، تو را اجر خواهد داد.((انجيل متي))


پدر آسماني، شما را به شرطي خواهد بخشيد كه شما نيز آناني را كه به شما بدي كرده‌اند، ببخشيد.((انجيل متي))


گمان مبريد كه آمده‌ام صلح و آرامش را بر زمين برقرار سازم. نه، من آمده‌ام تا شمشير را برقرار نمايم. من آمده‌ام تا پسر را از پدر جدا كنم، دختر را از مادر، و عروس را از مادر شوهر. به طوري كه دشمنان هر كس، اهل خانه‌ي خود او خواهند بود. اگر پدر و مادر خود را بيش از من دوست بداريد، لايق من نيستيد؛ و اگر پسر و دختر خود را بيش از من دوست بداريد، لايق من نيستيد.((انجيل متي))


هر كه به خاطر من از برادر و خواهر، پدر و مادر و فرزند، خانه و زمين چشم بپوشد، صد چندان بيشتر خواهد يافت و زندگي جاويد را نيز به دست خواهد آورد.((انجيل متي))


همانا خداوند بزرگ با نيكي به پدر و مادر، عمر افراد را زياد مي¬كند.((‌حضرت محمد (ص)‌))


نيكي با پدر و مادر، عمر را زياد مي¬كند و دروغ، روزي را كم مي¬كند و دعا، پيشآمدهاي بد را دفع مي¬نمايد.((حضرت محمد (ص)))


تو و آنچه داري، متعلّق به پدر توست. (زيرا اگر پسري يا دختري به جايي از نظر علمي با مقامي برسد، همگي، با زحمت پدر بوده است.)‌((حضرت محمد (ص)))


بزرگ¬ترين گناهان عبارتند از شرك به خدا (كسي يا چيزي شريك خداوند قرار داده شود) ‌و عاقّ پدر و مادر و شهادت دروغ دادن.((حضرت محمد (ص))) اوّل به مادرت، مادرت و سپس هم به مادرت نيكي كن (تا سه بار نام مادر را فرمود) و بعد از آن به پدرت نيكي كن و سپس به نزديكان خود به ترتيب خوش رفتاري نما.((حضرت محمد (ص)))


دو جا وجود دارد كه خداوند عقاب آن دو جا را به سرعت در همين دنيا مي¬دهد: طغيانگري (تجاوز بيش از حدّ به حقوق ديگران) و عاقّ پدر و مادر.((حضرت محمد (ص)))


نيكي به پدر و مادر جاي جهاد را مي‌گيرد. (يعني از نظر ثواب با هم، هم رتبه هستند زماني كه فرزند شوق رفتن به جبهه‌هاي جنگ را دارد ولي پدر و مادرش راضي نيستند.)((حضرت محمد (ص)))


‌رضايت خداوند،‌ در رضايت پدر و مادر است و خشم او در خشم آنهاست.((حضرت محمد (ص)))


بنده¬اي كه مطيع پدر و مادر و پروردگار خود است، در بهشت در مكان‌هاي بالا به سر مي¬برد.((حضرت محمد (ص)))


خدا لعنت كند كسي را كه به پدر و مادر خود لعن بفرستد.((‌حضرت محمد (ص)))


كسي كه به پدر يا مادر خود، ناسزا بگويد، ملعون است.((حضرت محمد (ص)))


‌چاپلوسي كردن (خودشيريني) ‌جايز نيست مگر در مقابل پدر و مادر و پيشواي عادل و انجام كار نيك جز در مقابل انسان شرافت‌مند و ديندار، جايز نمي¬باشد (زيرا ديگران قدر كار خوب را نمي¬دانند.)((حضرت محمد (ص)‌))


هيچ مردي نيست كه به صورت پدر و مادر خود، مهربانانه نگاه كند مگر اين كه خداوند به خاطر همين نگاه، براي او يكي مقبول و نيكو (در حساب اعمالش) مي‌نويسد.((حضرت محمد (ص)))


كسي كه پدر و مادر خود را راضي كند، حقيقتاً‌ خداوند را نيز راضي كرده است و كسي كه پدر و مادر خود را خشمگين سازد، حقيقتاً خدا را خشمگين كرده است.((حضرت محمد (ص)))

‌بهشت، زير پاي مادران است، (پس با نيكي به پدر و مادر مي¬توان بهشت را به دست آورد.)‌((حضرت محمد (ص)))


كسي كه بين مادر و فرزندش، جدايي بيفكند، خداوند (نيز) بين او و دوستانش در روز قيامت، جدايي مي¬اندازد. (شرح اين حديث گذشت)((حضرت محمد (ص)‌))


سه گروه هستند كه خداوند،‌ روز قيامت از آنها عوض و بدلي قبول نمي‌كند (يعني اين كارها، قابل جبران نيست) ‌عاقّ (‌پدر و مادر)‌ و منت‌گذار و كسي كه قضا و قدر (خداوند) را دروغ محسوب كند.((حضرت محمد (ص)))


اي فرزندان اسماعيل! (‌مسلمانان) ‌تيراندازي كنيد زيرا پدر شما (‌حضرت ابراهيم) تيرانداز بود (‌يعني در مقابل كفر و شرك مي¬ايستاد و لحظه¬اي عقب نشيني نكرد.)‌((حضرت محمد (ص)‌))


سه عمل است كه با آن‌ها، هيچ عمل ديگري (براي از بين بردن آن‌ها)‌ سودمند نيست: شريك قرار دادن براي خدا و عاقّ پدر و مادر شدن و فرار از جنگ.((حضرت محمد (ص)))


محبوب‌ترين اعمال نزد خداوند،‌ نماز اوّل وقت، سپس نيكي به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداوند است.((حضرت محمد (ص)))


حقّ فرزند بر پدر اين است كه (پدر بايد) نام نيك بر او بگذارد و مكانش را نيكو گرداند (يعني براي راحتي او تلاش كند تا در فضا و محيطي امن و دور از گناه و زشتي بزرگ شود) و تربيت او نيكو گرادند.((حضرت محمد (ص)))


به فرزندان خود شنا و تيراندازي بياموزيد، و نخ ريسي، سرگرمي خوبي براي زن باايمان است و وقتي كه پدر و مادر (هر دو) تو را صدا زدند، جواب مادر را بده.((حضرت محمد (ص)))


فرزند، ميوه‌ي دل است (يعني بسيار عزيز است) و مايه‌ي ترس و بخل و غم است (كه پدر و مادر بايد اين صفات را از او دور كنند.)((حضرت محمد (ص)))


شراب،‌ مادر پليدي‌ها است پس كسي كه شراب مي‌نوشد، تا چهل روز نمازش قبول نمي‌شود و اگر در صورتي كه شراب در شكمش باشد، بميرد،‌ به مرگ جاهليّت مرده ‌است.((حضرت محمد (ص)))


سه گروه هستند كه از آتش جهنّم باز داشته نمي‌شوند (يعني قطعاً‌ اهل جهنّم‌اند) منّت‌گذار (‌وقتي انفاق مي‌كند،‌ منّت مي‌گذارد)‌ و عاقّ‌ پدر و مادر (كسي كه پدر و مادرش از او چنان ناراضي هستند كه نفرينش مي‌كنند) و كسي كه هميشه شراب مي‌نوشد.((حضرت محمد (ص)))


حقّ برادر بزرگ بر برادرهاي كوچك مانند حق پدر بر فرزند است. (بايد از آنها در نبود پدر مراقبت كند و به خواسته‌هاي آنها رسيدگي نمايد.)((حضرت محمد (ص)))


برادر بزرگ مانند پدر است (در راهنمايي‌ها و تجربه‌هايي كه دارد بايد استفاده شود.)((حضرت محمد (ص)))


‌خانه‌اي كه در آن فرزند نباشد، هيچ بركتي نيست (زيرا فرزند، پدر و مادر را به جنب و جوش و تلاش وادار مي‌كند.)((حضرت محمد (ص)))


‌سه چيز است كه در هر كسي باشد، خداوند بزرگ او را در پناه خودش جاي مي‌دهد و به بهشت‌اش داخل مي‌كند: مدارا كردن با افراد ضعيف و مهرباني كردن با پدر و مادر و نيكي با افراد زير دست.((حضرت محمد (ص)))


پدري به فرزندش بهتر از ادب نيكو نداده است. (ادب فرزند باعث اعتبار و آبروي پدرش مي‌باشد و حتّي بعد از مرگ پدرش نيز تأثير گذار است.)((حضرت محمد (ص)))


اميدواري، (اميد داشتن)‌ رحمتي از طرف خداوند براي امّت من است، اگر اميدواري نبود، مادري فرزند خود را شير نمي‌داد، و كشاورزي درختي نمي‌كاشت.((حضرت محمد (ص)))


آسان‌ترين (نوع) ربا مثل كسي است كه با مادر خود ازدواج كند و حقيقتاً‌ رباترين رباها (از نظر بدي) زبان‌درازي شخصي نسبت به آبروي برادر (مسلمان) خود است.((حضرت محمد (ص)))


بيشتر حقّ متعلّق به شوهر نسبت به همسر خود و مادر نسبت به فرزند خود است (پس حقّ‌ شوهر و مادر از تمام حقوق بالاتر است و در صورت رعايت نكردن آن،‌ خداوند نمي‌گذرد.)((‌حضرت محمد (ص) ‌))


سه گروه هستند كه خداوند در روز قيامت نگاهي به آنها نمي‌كند:‌ كسي كه عاقّ پدر و مادرش شده است (‌يعني از او راضي نيستند) ‌و زني كه خود را شبيه مردان مي‌كند (مثل آنها لباس پوشيده و حرف مي‌زند و عمل مي‌كند) و بي‌غيرت.((حضرت محمد (ص)))


حقيقتاً خداوند بزرگ به شما سفارش مي‌كند كه با زنان به نيكي رفتار كنيد زيرا زن‌ها، مادران و خواهران و خاله‌هاي شما هستند (و احترام به آنها واجب است.)((حضرت محمد (ص)))


سه گروه داخل بهشت نمي‌شوند: عاقّ پدر و مادر (كسي كه پدر و مادرش از او راضي نباشند) و (مرد) بي‌غيرت و زناني كه خود را (شبيه) مردان مي‌كنند.((حضرت محمد (ص)))


يكي از خوشبختي‌هاي هر فرد اين است كه به پدرش شباهت داشته باشد. (به شرط آن كه پدرش به نيكوكاري معروف باشد و مردم با ديدن او به ياد پدر مهربانش مي‌افتند.)‌((حضرت محمد (ص) ‌))


‌همانا پاك‌ترين (حلال‌ترين) چيزي كه مي‌خوريد، از كسب شماست (يعني با بازوي خودش به دست مي‌آورد)‌ و فرزندان شما (نيز) ‌جزء‌ كسب و كار شما هستند. (‌فرزندان نيز نقش مهمّي در كمك به پدر و مادر در خانه و بيرون از آن ايفاء‌ مي‌كنند.)((حضرت محمد (ص)))


از زمين محافظت كنيد زيرا مانند مادر شماست چون كسي كاري از خوب يا بد روي زمين انجام نمي‌دهد مگر اين كه (روز قيامت) خبر مي‌دهد.((حضرت محمد (ص)))


حقيقتاً‌ دوستي و دشمني به ارث برده مي‌شود (اگر پدري با شخصي دوست يا دشمن باشد، فرزندان او نيز با آن شخص چنين خواهند بود.)((حضرت محمد (ص)))


بهترين (نوع) نيكي آن است كه مردي بعد از جانشيني پدر خود، (كه پدرش فوت كرد) با دوستانش، دوستي كند.((حضرت محمد (ص)))


يكي از خوبي‌ها اين است كه با دوستِ پدر خود، دوستي كني (با او ارتباط برقرار نمايي.)((حضرت محمد (ص)))


منع كردن از علم (توسّط پدر و مادر نسبت فرزندان يا ديگران) جايز نيست.((حضرت محمد (ص)))


حقيقتاً خداوند بزرگ به وسيله‌ي نيكي به پدر و مادر، عمر انسان را زياد مي‌كند.((حضرت محمد (ص)))


دانش، دوست مؤمن و بردباري، پشتيبان او و عقل، راهنمايش و عمل، جلودار او و مدارا (با ديگران) پدر او (يعني حامي او) و نيكي كردن (با ديگران) برادرش (يعني ياري دهنده‌ي او) و صبر، فرمانده‌ي لشكر (ايمان او) مي‌باشد.((حضرت محمد (ص)))


محبوب‌ترين كارها نزد خداوند نماز اوّل وقت سپس نيكي به پدر و مادر و سپس چهاد در راه خدا مي‌باشد.((حضرت محمد (ص)))

کامات مرتبط:سخن بزرگان دین درباره احتراو والدین.ضرب المثل وسخنان معروف درباره والدین .بانک سخنان بزرگان به کوشش روزنامه گلستان نو.بانک سخنان ائمه.بانک سخن معروف.رازهای موفقیت

+تاريخ یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:33 نويسنده محمد آذری.روزنامه گلستان نو |
  other links
سیستانیان؛سایت نیمروزانلاین؛کانون سیستانیان
صندوق بیمه روستایی وعشایری(مهم برای محرومان)
باشگاه خوانندگان وهواداران روزنامه گلستان نو
سیستانیهادرگلستان ومازندران
سیستانیهادرگلستان ومازندران
archive
 


archive


هفته سوم شهریور ۱۳۹۰
هفته سوم خرداد ۱۳۹۰
هفته سوم فروردین ۱۳۹۰
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۹
هفته سوم اسفند ۱۳۸۹
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۹
هفته سوم بهمن ۱۳۸۹
هفته اوّل بهمن ۱۳۸۹
هفته چهارم دی ۱۳۸۹
هفته سوم دی ۱۳۸۹
هفته دوم دی ۱۳۸۹
هفته اوّل دی ۱۳۸۹
هفته چهارم آذر ۱۳۸۹
هفته سوم آذر ۱۳۸۹
هفته اوّل آذر ۱۳۸۹
هفته چهارم آبان ۱۳۸۹
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم آبان ۱۳۸۹
هفته چهارم مهر ۱۳۸۹
هفته دوم مهر ۱۳۸۹
هفته چهارم شهریور ۱۳۸۹
هفته دوم شهریور ۱۳۸۹
هفته اوّل شهریور ۱۳۸۹
هفته چهارم مرداد ۱۳۸۹
هفته چهارم تیر ۱۳۸۹
هفته اوّل تیر ۱۳۸۹
هفته چهارم خرداد ۱۳۸۹
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۹
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته اوّل فروردین ۱۳۸۹
هفته چهارم دی ۱۳۸۸
هفته دوم دی ۱۳۸۸
هفته اوّل دی ۱۳۸۸
هفته دوم آذر ۱۳۸۸
هفته چهارم آبان ۱۳۸۸
هفته اوّل شهریور ۱۳۸۸
آرشيو